អំពីក្រុមហ៊ុន

10+ ឆ្នាំផ្តោតលើការផលិត និងការលក់ផ្ទាំងរូបភាព

Wallplus Decor Limited ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2009 ដោយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងមានបទពិសោធន៍ គ្រប់ប្រភេទ យើងសហការជាមួយ រោងចក្រ និងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃរោងចក្រចំនួន 2 ដែលមានជាង 10 ខ្សែ .

  • 23165465