ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ

10+ವರ್ಷಗಳು ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ

ವಾಲ್‌ಪ್ಲಸ್ ಡೆಕರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು 2009 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ 80ಮತ್ತು 10 lines.

  • 23165465