සමාගම ගැන

වසර 10+ බිතුපත් නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න

Wallplus Decor Limited 2009 දී ආරම්භ කරන ලද අතර, සියලු වර්ගවල අභ්යන්තර බිත්ති සැරසිලි ද්රව්යවල කර්මාන්තශාලා 80 කට වඩා ඇති කර්මාන්තශාලා දෙකක කොටස් හිමිකරුවෙකි10 production lines.

  • 23165465